Full Picture

Extension usage examples:

Here's how our browser extension sees the article:
Appears moderately imbalanced

Article summary:

1. Ministr spravedlnosti Pavel Blažek navrhl změnu postupu při udělování prezidentských milostí, který zavedl Miloš Zeman.

2. Zemanův postup byl kritizován za to, že zamítal všechny návrhy na milost s výjimkou žádostí lidí s ohrožujícími zdravotními potížemi a bez závažného trestního činu.

3. Autor článku navrhuje, aby Pavel převzal institut milosti do svých rukou a zbavil ho špíny, kterou na něj nalil Zeman.

Article analysis:

Článek Jiřího Leschtiny na mujRozhlas se zabývá návrhem ministra spravedlnosti Pavla Blažka na změnu postupu při udělování prezidentských milostí. Autor článku kritizuje současný postup, který byl zaveden Milošem Zemanem, a navrhuje, aby Pavel Blažek převzal institut milosti do svých rukou a zbavil ho špíny.

Za první potenciální předsudek lze považovat autorův negativní postoj k Miloši Zemanovi, kterého označuje jako osobu, která zhanobila institut milosti. Tento postoj může být ovlivněn politickými názory autora a jeho antipatiemi vůči bývalému prezidentovi.

Dalším možným předsudkem je autorova jednostrannost v prezentaci argumentů. Článek se zaměřuje pouze na negativní stránky současného postupu udělování prezidentských milostí a nezmiňuje se o žádných pozitivních aspektech. Tento přístup může vést ke zkreslenému obrazu situace.

Autor také nepodloženě tvrdí, že současný postup je plný špíny. Nejsou uvedeny žádné konkrétní důkazy, které by tento tvrzení potvrdily. Tento přístup může vést k neopodstatněnému obvinění a diskreditaci současného postupu.

Chybějícím bodem úvahy je také absence protiargumentů. Autor se nezmiňuje o možných pozitivních aspektech současného postupu a nezkoumá, zda existují nějaké důvody pro jeho zachování.

Za další možnou chybu lze považovat autorovu zaujatost vůči Pavlu Blažkovi. Autor navrhuje, aby Blažek převzal institut milosti do svých rukou, aniž by uvedl žádné konkrétní důvody pro tuto volbu. Tento postoj může být ovlivněn autorovými sympatiemi k Blažkovi.

Celkově lze říci, že článek Jiřího Leschtiny obsahuje několik potenciálních předsudků a nedostatků v prezentaci argumentů. Autor se zaměřuje pouze na negativní stránky současného postupu udělování prezidentských milostí a nepodloženě tvrdí, že je plný špíny. Chybí mu také protiargumenty a konkrétní důvody pro navrhovanou změnu postupu.