Full Picture

Extension usage examples:

Here's how our browser extension sees the article:
Appears moderately imbalanced

Article summary:

1. Artykuł omawia kroki, jakie należy wykonać, aby założyć własną stronę internetową.

2. Przedstawia również ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i miejsca na dane oraz wskazuje na korzyści płynące z posiadania certyfikatu SSL.

3. W artykule znajdują się także informacje o tym, jak wybrać odpowiedni hosting i gotowe rozwiązania SaaS do tworzenia sklepu internetowego.

Article analysis:

Artykuł prezentuje szeroki zakres informacji dotyczących tworzenia strony internetowej, a także sklepu internetowego. Autor przedstawia szereg kroków, które należy podjąć, aby to osiągnąć, a także udostępnia informacje na temat bezpieczeństwa i miejsca na dane oraz korzyści płynących z posiadania certyfikatu SSL. Artykuł jest napisany w sposób przystępny i łatwy do zrozumienia dla czytelników o różnym poziomie wiedzy technicznej. Autor prezentuje również gotowe rozwiązanie SaaS do tworzenia sklepu internetowego, co może być przydatne dla osób niewtajemniczonych w tematykach technicznych.

Mimo to artykuł ma kilka potencjalnych uprzedzeń lub braków. Na przykład autor sugeruje, że posiadanie certyfikatu SSL jest obowiązkowe, ale nie podaje dowodu na poparcie tego stwierdzenia ani nie omawia innych opcji bezpieczeństwa stron WWW. Ponadto autor sugeruje udostepnianie swojego adresu domeny z koñcówk¹ .com jako wariant bezpieczny - co mo¿e byæ postrzegane jako promocja tego typu adresów - ale nie omawia innych opcji ani ich potencjalnych konsekwencji dla biznesu. Artykuł równie¿ niewystarcza je¿eli chodzi o omawianiu mo¿liwych zagro¿eń dla biznesu powiazanych ze stronami WWW l