Full Picture

Extension usage examples:

Here's how our browser extension sees the article:
Appears moderately imbalanced

Article summary:

1. Denne artikkelen rapporterer utviklingen og valideringen av en ny målemetode for flyt-proneness.

2. Test-retest reliabilitet ble testet på 23 voksne, 1 uke fra hverandre.

3. Det ble videre testet på 228 deltakere mellom 18 og 76 år, som tillot utforskning av anvendelighet, intern konsistens og konstruktiv gyldighet.

Article analysis:

Denne artikkelen presenterer utviklingen og valideringen av en ny målemetode for flyt-proneness. Artikkelen er skrevet av Magdalena Elnes og Hermundur Sigmundsson i 2023. Artikkelens formål er å undersøke reliabilitet og gyldighet til den nye 13-item skalaen som måler flyt-proneness.

Påliteligheten til skalaen ble testet på 23 voksne, 1 uke fra hverandre, med et intraclass correlation coefficient (ICC) mellom test- og retestscore på .956. Skalaen ble videre testet på 228 deltakere mellom 18 og 76 år for å undersøke anvendelighet, intern konsistens og konstruktiv gyldighet. Resultatene indikerer at skalaen er anvendelig for aldersgruppen som studeres (18–76). Alle individuelle itemscorer viste en positiv korrelasjon med totalscoren, som varierte mellom .20 og .67. Cronbachs alfa verdi var .78 for de standardiserte elementene. Pearson's korrelasjonskoeffisient mellom totalscoren til General Flow Proneness Scale og totalscoren til Swedish Flow Proneness Questionnaire inkludert alle domener var r = .573 (p < .001); For studentgruppen r = .645 (p < .001); For profesjonelt aktive grupper r = .475 (p < .001).

Artikkelens potensielle skjevheter inkluderer manglende hensyn til andre faktorer som kan ha innvirkning på resultatene, ensidig rapportering av dataene, manglende bevis for de fremsatte påstandene, uutforskede motargumenter eller risikoer som ikke er notert i artikkelen, partiskhet eller reklameinnhold i artikkelteksten samt manglende evne til å presentere begge sider likt i argumentasjonen.