Full Picture

Extension usage examples:

Here's how our browser extension sees the article:
Appears strongly imbalanced

Article summary:

1. Motyw proroctw i przepowiedni w literaturze pełni funkcję ostrzeżenia i wskazuje właściwą ścieżkę postępowania.

2. W utworze "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego motyw ten jest widoczny w scenie ukazania się ducha Jakuba Szeli oraz w postaci wróżbity kozackiego Wernyhory.

3. Autor wykorzystuje motyw proroctw i przepowiedni, aby przedstawić aktualne problemy społeczeństwa, ukazać błędy i słabości rodaków oraz ofiarować im nadzieję.

Article analysis:

Artykuł omawia funkcję proroctw i przepowiedni w utworach literackich, ze szczególnym uwzględnieniem "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. Autor zauważa, że motyw ten pełni funkcję ostrzeżenia dla społeczeństwa, mając na celu wskazanie właściwej ścieżki postępowania i uniknięcia negatywnych konsekwencji.

Jednakże, artykuł wydaje się być jednostronny i niepoparty dostatecznymi dowodami. Autor nie przedstawia żadnych kontrargumentów ani zagrożeń związanych z funkcją proroctw i przepowiedni w literaturze. Ponadto, brakuje mu równowagi w przedstawianiu obu stron argumentacji.

Pierwszym problemem jest fakt, że autor nie podaje żadnych źródeł ani dowodów na swoje twierdzenia. Nie ma odniesienia do innych prac naukowych czy analiz literackich, które mogłyby potwierdzić jego tezy. Brakujące punkty do rozważenia oraz brakujące dowody na przedstawione twierdzenia sprawiają, że artykuł traci na wiarygodności.

Kolejnym problemem jest stronniczość autora. Artykuł skupia się głównie na pozytywnych aspektach funkcji proroctw i przepowiedni w literaturze, takich jak ostrzeżenie społeczeństwa i ofiarowanie nadziei. Nie ma jednak żadnej wzmianki o potencjalnych negatywnych skutkach takiej funkcji, takich jak manipulacja czy wprowadzanie ludzi w błąd.

Dodatkowo, artykuł zawiera treści promocyjne, które sugerują, że pełna odpowiedź na pytania maturalne można znaleźć w ebooku. To może sugerować, że artykuł ma na celu promocję tego ebooka, a nie dostarczenie rzetelnej analizy tematu.

Wreszcie, autor nie uwzględnia innych kontekstów literackich ani innych utworów literackich poza "Weselem" Stanisława Wyspiańskiego. Przykładem jest tylko krótkie wspomnienie o "Dziadach cz. III" Adama Mickiewicza. Brak szerokiego spojrzenia na temat oraz brak odniesienia do innych utworów literackich ogranicza wartość i kompletność artykułu.

Podsumowując, artykuł omawia funkcję proroctw i przepowiedni w utworach literackich na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. Jednakże, zawiera on potencjalne uprzedzenia i jednostronne doniesienia, brakuje mu poparcia w postaci źródeł i dowodów, nie uwzględnia kontrargumentów ani zagrożeń związanych z tą funkcją oraz wykazuje stronniczość i treści promocyjne.