Full Picture

Extension usage examples:

Here's how our browser extension sees the article:
Appears moderately imbalanced

Article summary:

1. Strain Theory, utviklet av Robert Merton på 1940-tallet, argumenterer for at kriminalitet oppstår når det ikke er nok legitime muligheter for folk å oppnå samfunnets normale suksessmål.

2. Merton mente at den amerikanske kulturen var bygget på "The American Dream", som oppfordret enkeltpersoner til å forfølge suksess målt i form av rikdom og materielle eiendeler gjennom legitime midler som utdanning og arbeid.

3. Mertons teori kan brukes til å forklare hvorfor det er høyere kriminalitetsrate blant arbeiderklassen, men har også blitt kritisert for å undervurdere omfanget av hvitkragekriminalitet og ikke kunne forklare voldelig kriminalitet.

Article analysis:

Artikkelen gir en god introduksjon til Merton's Strain Theory of Deviance og forklarer hvordan det kan brukes til å forstå kriminalitet blant arbeiderklassen. Imidlertid er det noen potensielle skjevheter i artikkelen som bør bemerkes.

For det første fokuserer artikkelen hovedsakelig på økonomisk kriminalitet og undervurderer voldelig kriminalitet. Dette kan være en begrensning av teorien, da den ikke tar hensyn til andre former for kriminalitet som ikke er relatert til økonomisk suksess.

For det andre overvurderer artikkelen betydningen av Merton's Strain Theory i å forklare kriminalitet blant arbeiderklassen. Selv om teorien gir et interessant perspektiv, er det også andre faktorer som spiller inn, som subkulturelle faktorer og individuelle valg.

For det tredje nevner ikke artikkelen motargumentene mot Merton's Strain Theory, som at noen mennesker fra arbeiderklassen velger å ikke ty til kriminalitet selv om de opplever økonomisk press. Dette kan skyldes personlige verdier eller sosial støtte fra familie og venner.

Til slutt bør det bemerkes at artikkelen inneholder reklameinnhold for en "Crime and Deviance Revision Bundle" som kan påvirke leserens oppfatning av artikkelens objektivitet.

Samlet sett gir artikkelen en god introduksjon til Merton's Strain Theory of Deviance, men den bør leses med et kritisk øye og suppleres med andre perspektiver og motargumenter.