Full Picture

Extension usage examples:

Here's how our browser extension sees the article:
Appears strongly imbalanced

Article summary:

1. Lepšolidi jsou lidé, kteří se považují za vzdělané a ostatní názory považují za nevzdělané a hloupé.

2. Agresivita mezi lidmi s různými názory roste, například skupina feministek podala trestní oznámení na kněze Piťhu za jeho kázání.

3. Autor nabádá ke vzdělání dětí a učení je respektovat názory druhých, nechat je žít po svém a nebát se být sám proti davu.

Article analysis:

Tento článek od Václava Klause ml. je plný předsudků a jednostranného zpravodajství. Autor se snaží vytvořit obraz skupiny lidí, kterou nazývá "lepšolidi", jako něco negativního a nebezpečného pro společnost. Tento termín není definován a autor používá ho k označení lidí, kteří mají jiný názor než on sám.

Autor tvrdí, že lepšolidi se považují za vzdělané, ale ve skutečnosti jsou často méně informovaní než si myslí. Toto tvrzení není podloženo žádnými důkazy a je založeno na autorových předsudcích.

Autor také tvrdí, že lepšolidi se snaží lézt do života jiných lidí a dělat kampaně, aby je převychovávali. Opět toto tvrzení není podloženo žádnými důkazy a je založeno na autorových předsudcích.

Autor dále popisuje situaci, kdy skupina feministek podala trestní oznámení na kněze Piťhu za jeho kázání. Autor tvrdí, že kněz má právo v kostele kázat odlišně od převládajícího hlasu velkých médií, elit a lepšolidů. Toto tvrzení ignoruje fakt, že kněz má povinnost dodržovat zákony a respektovat lidská práva včetně práva na rovnost bez ohledu na sexuální orientaci.

Autor také navrhuje řešení problémů spojených s lepšolidy tím, že bychom měli učit své děti lásce k přirozenosti a horám, ke sportu atd. Toto řešení ignoruje fakt, že každý má právo na svobodu projevu a názoru bez ohledu na to, jaké jsou jeho zdroje informací.

Celkově lze řícit, že tento článek je plný nepodložených tvrzením a předsudků proti určité skupině lidem. Autor se snažil vyvolat strach ze skupiny lidem s odlišným názorem nebo hodnotami než on sám. To může vést ke špatnému porozumění mezi různými skupinami v společnosti a snaze potlačit svobodu projevu a názoru.