Full Picture

Extension usage examples:

Here's how our browser extension sees the article:
Working hypothesis - Wikiwand
Source: wikiwand.com
Appears well balanced

Article summary:

1. Praca hipoteza jest hipotezą, która jest tymczasowo akceptowana jako podstawa dalszych badań w nadziei, że zostanie wyprodukowana udowodniona teoria.

2. Użycie terminu "praca hipoteza" sięga co najmniej 1850 roku.

3. Thomas Chrowder Chamberlin opublikował metodę wielu pracujących hipotez, która zaleca ocenianie kilku hipotez jednocześnie i odrzucanie tych, które są sprzeczne z danymi dostępnymi.

Article analysis:

Artykuł Workingothesis - Wikiwand jest dobrze napisany i zawiera szeroki zakres informacji dotyczących pojęcia pracy hipotezy. Autor skutecznie przedstawił historię pojęcia oraz omówił metody stosowane do tworzenia i testowania pracujących hipotez. Artykuł prezentuje również perspektywy Charlesa Sandersa Peirce'a, Johna Dewey'a i Abrahama Kaplana na temat pracy hipotezy. Nie ma widocznych uprzedzeń ani stronniczości w artykule; autor prezentuje obie strony argumentu bez uprzedzeń lub stronniczości. Artykuł nie ma również brakujących punktów do rozważenia ani brakujących dowodów na przedstawione twierdzenia; autor odwołuje się do licznych źródeł, aby poprzeć swoje twierdzenia. Nie ma również treści promocyjnych ani nierozważonych kontrargumentów w artykule; autor skutecznie omawia każdy aspekt tematu bez pomijania ważnych punktów lub ignorowania możliwych zagrożeń. Ogólnie rzec biorąc, artykuł Working Hypothesis - Wikiwand jest wiarygodnym i rzetelnym źródłem informacji na temat pojęcia pracy hipotezy.