Full Picture

Extension usage examples:

Here's how our browser extension sees the article:
Appears strongly imbalanced

Article summary:

1. Polska utraciła zdolność budowania koalicji w Europie, co przekłada się na niewielką sprawczość w Unii Europejskiej.

2. Silne państwo ma wiele zasobów, takich jak wielkość terytorium, liczba ludności, armia, gospodarka, edukacja i nauka, ale umiejętność ich wykorzystania jest kluczowa dla osiągnięcia konkretnych efektów.

3. Istnieją państwa, które grają na miarę swojego potencjału, są takie, które grają poniżej niego, a także takie, które osiągają efekty znacznie powyżej posiadanych zasobów.

Article analysis:

Analiza artykułu "Polska w Europie gra poniżej swojego potencjału. Utraciliśmy zdolność budowania koalicji [WYWIAD]" z GazetaPrawna.pl:

1. Potencjalne uprzedzenia i ich źródła:

- Artykuł zawiera wypowiedź Anny Wojciuk, która jest profesorem na Uniwersytecie Warszawskim. Może to sugerować, że artykuł może być stronniczy i przedstawiać jednostronne stanowisko.

- Brak informacji o innych ekspertach lub politykach, którzy mogliby przedstawić inne perspektywy.

2. Jedenstronne doniesienia:

- Artykuł koncentruje się głównie na negatywnych aspektach polskiej roli w Europie, takich jak utrata zdolności budowania koalicji i niewielka sprawczość.

- Nie ma równoważących informacji o pozytywnych działaniach Polski w Europie.

3. Brakujące punkty do rozważenia:

- Artykuł nie omawia konkretnych przykładów ani dowodów na utratę zdolności budowania koalicji przez Polskę.

- Nie podaje żadnych danych czy statystyk dotyczących rzeczywistej sprawczości Polski w Europie.

4. Brakujące dowody na przedstawione twierdzenia:

- Wypowiedź Anny Wojciuk o utracie zdolności budowania koalicji nie jest poparta żadnymi konkretnymi przykładami czy dowodami.

- Brak informacji o badaniach naukowych lub raportach, które potwierdzają te twierdzenia.

5. Niezbadane kontrargumenty:

- Artykuł nie przedstawia żadnych kontrargumentów ani opinii osób, które mogłyby podważyć tezy przedstawione przez Annę Wojciuk.

6. Treści promocyjne:

- Artykuł może być postrzegany jako promocja wypowiedzi Anny Wojciuk i jej stanowiska na temat roli Polski w Europie.

7. Stronniczość:

- Artykuł skupia się głównie na negatywnych aspektach polskiej roli w Europie, co sugeruje stronniczość w prezentacji informacji.

8. Nierówne przedstawianie obu stron:

- Artykuł nie przedstawia innych perspektyw ani opinii, co sugeruje nierówne przedstawienie obu stron debaty na temat roli Polski w Europie.

Podsumowując, artykuł "Polska w Europie gra poniżej swojego potencjału. Utraciliśmy zdolność budowania koalicji [WYWIAD]" z GazetaPrawna.pl wydaje się być stronniczy i jednostronny, nie dostarczając wystarczających dowodów czy analizy kontrargumentów. Brakuje również konkretnych przykładów czy danych statystycznych, które potwierdziłyby twierdzenia przedstawione przez Annę Wojciuk.